اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۶۷۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۴۶۲۳۷۱ ۰۰۹۸
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - طبقه ۴ - شماره ۴۹۸

فکس
۳۳۹۱۸۷۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۶۲۳۷۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آدرس دفتر مرکزی تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - طبقه 4 - شماره 498

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • آدرس دفتر مرکزی تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - طبقه 4 - شماره 498

  • :
  • ۳۳۹۵۶۷۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۱۴۶۲۳۷۱ ۰۰۹۸
  • :
  • آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - پاساژ بزرگ خیام - طبقه ۴ - شماره ۴۹۸

  • :
  • ۳۳۹۱۸۷۲۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :
  • :

 امیر حکیم زاده
 مدیر عامل
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۵۶۷۴۸
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۱۸۷۲۱
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۴۶۲۳۷۱
 
 
 
 
 

آدرس